documentNapredak tehnologije donosi novu eru kada su dokumenti u pitanju. U poslovanju svake kompanije vremenom dolazi do nagomilavanja interne i eksterne dokumentacije.

U sklаdu sа člаnоm 24  Zаkоnа о rаčunоvоdstvu, prаvnа licа i prеduzеtnici dužni su dа  čuvајu rаčunоvоdstvеnе isprаvе, pоslоvnе knjigе i finаnsiјskе izvеštаје i dа оpštim аktоm оdrеdе оdgоvоrnа licа i pоslоvnе prоstоriје zа njihоvо čuvаnjе, kао i nаčin čuvаnjа.

 

 Da li znate koliki su ukupni troškovi štampe u vašoj firmi ? Da li možete da kontrolišete svoje troškove štampe ? Imate li statistiku koliko je svaki od zaspolenih odštampao strana ?

Upravljanjem resursima za štampanje, imate kontrolu i možete upravljati svojim troškovima. Svedite vaše troškove na minimum.sta je jeftinijiDa li ste ikada stavili na papir da vidite koliko vas koštaju troškovi korišćenja printera u vašoj firmi ? Kalkulacijom kojom se bavimo obuhvaćeni su troškovi za tonere i servis. Kao primer navodimo konkretnu situaciju zbog koje je jedna firma prešla sa korišćenja svojih štampača na iznajmljivanje multifunkcijih uređaja.

 

 

 

 RICOH je globalna kompanija specijalizovana za proizvodnju kancelarijske opreme, velikih sistema za štampanje, sistema za upravljanje dokumentima i IT usluga. Većina kompanijskih prihoda dolazi od proizvoda, rešenja i usluga koje pospešuju interakciju između ljudi i informacija. RICOH mnogo ulaže u istraživanje i razvoj kako bi proizveo najbogatije i najinovativnije proizvode i usluge koje će zadovoljiti kreativne potrebe korisnika, a isto tako veruje da je vođenje računa o interesima društva i životne sredine integralan deo dobre poslovne prakse.

 © 2024 NetPlanet. Sva prava zadržana.